PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNNÖT

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNNÖT

Yhdistysrekisteri
Motorg Ry:n säännöt

 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Motorg ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyharrastusta Suomessa ja Euroopassa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenvalistus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia ja toimeenpanee voittoa tuottamatta moottoripyörätapahtumia, tekee yhteistyötä vastaavaa toimintaa harjoittavien tahojen kanssa, pitää yllä internet-sivustoa voittoa tuottamatta sekä myy jäsentuotteita, kuten T-paitoja, lippiksiä, hihamerkkejä jne. 
 
3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat nuorisojäsenet, varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Nuorisojäseniksi katsotaan kaikki kyseisenä vuonna enintään 25 vuotta täyttävät henkilöt.
Yhdistyksen nuorisojäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja suorittaa yhdistyksen liittymismaksun. 
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja suorittaa yhteisöjäsenille määritetyn liittymismaksun. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajakseen erityisen ansioituneen entisen puheenjohtajan ja kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminnallaan huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. 
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Nuorisojäseniltä, varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Nuorisojäsenyys muuttuu jäsenen antamalla suostumuksella varsinaiseksi jäsenyydeksi sitä seuraavalle kalenterivuodelle kun jäsen täyttää 25 vuotta.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 
 
6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista on erovuorossa vuosittain viisi (5) jäsentä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen. Lisäksi valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi (2) varajäsentä. Varajäsen kutsutaan hallituksen kokoukseen estyneen tai esteellisen varsinaisen jäsenen tilalle. 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, jokainen yksinään. 
 
8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 
9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia yhdistyksen kokouksessa ovat 16 vuotta täyttäneet nuorisojäsenet, varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa voi äänestää valtakirjaa käyttäen, rajoitettuna valtakirjojen määrän yhteen (1) valtakirjaan per paikalla oleva jäsen. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
11 § Vuosikokous

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 
Helmi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Syys-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

6. päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus

7. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 

9. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle kaudelle 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli yhdistyksen äänioikeutettu jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhteisöjäsenillä ei ole oikeutta esittää asioita käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.